4. Gửi dữ liệu về email, gmail

1. Cài đặt mẫu email gửi về

Truy cập: Cài đặt -> Mẫu email -> Tạo mới hoặc chỉnh sửa

2. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm
Tạo tài khoản liên kết gửi thông báo về email

3. Tạo cấu hình form

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Cấu hình form -> Thêm cấu hình -> Thêm tài khoản liên kết Googlesheet vừa mới tạo ở bước trên
Lưu cấu hình.

4. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình form vừa tạo

Truy cập Dashboard -> Click vào tên trang để truy cập vào phần chi tiết trang
Tại phần chi tiết trang -> Truy cập kết nối -> Thêm cấu hình lưu trữ dữ liệu
Chọn cấu hình đã tạo
Lưu cấu hình
Copy link
Outline
1. Cài đặt mẫu email gửi về
2. Tạo tài khoản liên kết
3. Tạo cấu hình form
4. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình form vừa tạo