7. Kết nối API
Bước 1: Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm
Bước 2 : Thêm cấu hình Form - chọn tài khoản liên kết đã tạo ở Bước 1
Bước 3 Sau khi chọn Cấu hình Form người dùng sẽ điền các thông tin và tùy chỉnh các trường tùy theo form đăng kí
Note *
Để gửi dữ liệu kèm theo link trang landing page , bạn có thể bổ sung thêm trường "location"
Copy link