8. Global Tracking
Global Tracking là tính năng cho phép quản lý nhiều mã tracking (Facebook pixel, Tiktok, Google,... ) trên một bảng đễ dàng, đặc biệt ưu điểm là có thể chỉnh sửa mà không cần xuất bản lại trang Landing Page của bạn.
Các bước sử dụng Global Tracking:
  • Tạo mã Global Tracking
  • Thêm mã tracking vào Global Tracking
  • Gắn Global Tracking đó cho trang Landing Page, có 2 cách gắn:
    • Gắn trực tiếp Global Tracking vào trang: Builder -> Thiết lập -> Mã chuyển đổi -> Global Tracking
    • Gắn Global Tracking cho thẻ -> Các trang chứa thẻ đó sẽ được tự động gắn mã Global Tracking

1. Tạo mã Global Tracking

Truy cập: Dashboard -> Tích hợp -> Tracking Global
Global Tracking
Cài đặt mã tracking trong Global Tracking

2. Thêm mã Global Tracking trực tiếp vào trang Landing Page

Builder -> Cài đặt -> Mã chuyển đổi -> Global Tracking

3. Gắn Global Tracking cho thẻ

Gắn Global Tracking cho thẻ -> Tất cả các Landing Page được gắn thẻ sẽ được gắn Global Tracking
Nếu một Landing Page đã được gắn trực tiếp với Global Tracking trong setting trang thì sẽ lấy theo Global Tracking đó và không đổi
Trường hợp một Landing Page được gắn nhiều thẻ, các thẻ được gắn các Global Tracking riêng -> Landing Page sẽ tùy chọn một Global Tracking -> Chú ý để không bị lỗi

3.1 Gắn Global Tracking cho thẻ trong view thẻ

Dashboard -> Danh sách Landing Pages -> Quản lý thẻ
Quản lý thẻ
Chỉnh sửa thẻ
Chỉnh sửa thẻ
Thêm Global Tracking cho thẻ
Thêm Global Tracking cho thẻ
View hiển thị thẻ được gắn cho Global Tracking
Copy link
Outline
1. Tạo mã Global Tracking
2. Thêm mã Global Tracking trực tiếp vào trang Landing Page
3. Gắn Global Tracking cho thẻ