3. Tiktok Pixel

I. Tiktok Pixel cơ sở

Cài đặt tiktok pixel cơ sở để theo dõi các hoạt động cơ bản trên trang của bạn: Lượt truy cập, thời gian truy cập
Để sử dụng Tiktok Pixel để theo dõi và đo lường Landing Page, trước tiên cần truy cập trang quản lý Tiktok Ads: https://ads.tiktok.com/
Truy cập: Assets -> Event
Tại cửa sổ Web Events click Manage để truy cập trình quản lý Tiktok Pixel
Bấm chọn Set Up Web Events
Cách gắn Pixel Tiktok vào trang landing page:
  • 1. Copy mã Pixel code
  • 2. Tách lấy ID của Pixel code đó
  • 3. Dán ID vào trang landing ở Webcake và xuất bản
Ví dụ:
  • Pixel code
<script>
!function (w, d, t) {
w.TiktokAnalyticsObject=t;var ttq=w[t]=w[t]||[];ttq.methods=["page","track","identify","instances","debug","on","off","once","ready","alias","group","enableCookie","disableCookie"],ttq.setAndDefer=function(t,e){t[e]=function(){t.push([e].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}};for(var i=0;i<ttq.methods.length;i++)ttq.setAndDefer(ttq,ttq.methods[i]);ttq.instance=function(t){for(var e=ttq._i[t]||[],n=0;n<ttq.methods.length;n++)ttq.setAndDefer(e,ttq.methods[n]);return e},ttq.load=function(e,n){var i="https://analytics.tiktok.com/i18n/pixel/events.js";ttq._i=ttq._i||{},ttq._i[e]=[],ttq._i[e]._u=i,ttq._t=ttq._t||{},ttq._t[e]=+new Date,ttq._o=ttq._o||{},ttq._o[e]=n||{};var o=document.createElement("script");o.type="text/javascript",o.async=!0,o.src=i+"?sdkid="+e+"&lib="+t;var a=document.getElementsByTagName("script")[0];a.parentNode.insertBefore(o,a)};
ttq.load('C9P3I9BC77UCFR8R3GG0');
ttq.page();
}(window, document, 'ttq');
</script>
  • Pixel ID tương ứng: C9P3I9BC77UCFR8R3GG0
Gắn Pixel ID và xuất bản trang landing page
Lưu ý: Không nên dán toàn bộ đoạn mã script của Tiktok vào trang Webcake vì nếu sử dụng nhiều pixel trang sẽ load rất lâu và Webcake cũng sẽ để đoạn mã tùy chỉnh load cuối cùng khi vào trang -> Tiktok sẽ cảnh báo trang load lâu.
Webcake đã lấy sẵn đoạn mã của TikTok để xử lý -> Chỉ cần gắn Pixel ID vào trang landing page của bạn
Tạo sự kiện chuyển đổi -> Complete Setup
Tìm hiểu thêm về các sự kiện tiêu chuẩn được Tiktok hỗ trợ tại: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10028

II. Tiktok pixel tùy chỉnh

1. Tạo sự kiện tùy chỉnh Tiktok pixel

2. Gắn mã theo dõi cho trang cảm ơn

2.1 Gắn mã Tiktok pixel cơ sở cho trang cảm ơn

  • Gắn tương tự như gắn pixel cơ sở cho trang chính (mục 1)

2.2 Gắn mã theo dõi cho trang cảm ơn

3. Gắn mã theo dõi cho từng nút

Copy CSS Selector của phần tử từ Builder của Webcake và dán vào Rule của Tiktok

III. Theo dõi sự kiện Tiktok pixel

Tải extension Pixel self-test tool để check đo lường sự kiện Tiktok trên trang
Xem link video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=szGcl6GtLKI
Copy link
Outline
I. Tiktok Pixel cơ sở
II. Tiktok pixel tùy chỉnh
1. Tạo sự kiện tùy chỉnh Tiktok pixel
2. Gắn mã theo dõi cho trang cảm ơn
3. Gắn mã theo dõi cho từng nút
III. Theo dõi sự kiện Tiktok pixel