Webcake Help Center
Vietnamese
Search…
⌃K
Links

3. Xuất bản với tên miền demo

Tại trang Builder, bấm chọn vào biểu tượng "Xuất bản " góc phải màn hình trên thanh "Header bar" để xuất bản Landing Page dưới tên miền demo của Webcake
Sau khi xuất bản, để xem truy cập link demo của webcake:
Lưu ý: Tên miền demo của Webcake sẽ khóa lại sau 10 phút, người dùng cần xuất bản lại để preview. Để sử dụng lâu dài, người dùng cần sử dụng tên miền riêng