Vietnamese
23. Hiển thị ký tự từ url vào trang

Cấu hình nút hoặc phần tử text

Tạo params: Tạo params để phân biệt và sử dụng ở đuôi đường link
  • VD: Params: name
  • URL: domain.com?name=abc
  • Hiển thị text: abc
Truy cập link tương ứng với params
  • VD: Params: name
  • URL: domain.com?name=abc
  • Hiển thị text: abc
Copy link
Outline
Cấu hình nút hoặc phần tử text
Truy cập link