Vietnamese
25. Cảnh báo rời khỏi trang
Trong một vài trường hợp bạn có thể cài cảnh báo rời khỏi trang khi khách hàng tắt tab landing page, bạn có thể chèn đoạn code sau vào landing page:
window.addEventListener('beforeunload', (e) => {
e.preventDefault();
e.returnValue = '';
});
chèn đoạn code vào landing page : Builder -> setting -> HTML/JavaScript -> Custom code JavaScript
Copy link