Vietnamese
29. Cài đặt Customer Chat cho landing page
Khi cài đặt Customer Chat cho landing page bạn có thể:
  • Tracking được khách hàng đến từ landing page nào
  • Khách hàng có thể chat với shop ngay trên landing page
Các bước cài đặt như sau:

Bước 1. Tạo Customer chat trên Botcake

Truy cập Botcake tại link https://botcake.io/
Công cụ -> Tạo công cụ mới -> Customer Chat
Tạo luồng tin nhắn mới hoặc chọn luồng tin nhắn có sẵn

Bước 2 Tạo cấu hình Botcake

Tích hợp -> Botcake -> Customer chat -> Chọn page -> Chọn Customer vừa tạo ở Bước 1
Tạo cấu hình Customer Chat thành công

Bước 3. Liên kết cấu hình Botcake với landing page

Tại trang thiết kế Builder: Click Setting -> Thiết lập trang -> chọn tên Customer chat ở Bước 2
Xuất bản và kiểm tra
Giao diện khách hàng khi mở customer chat trên landing page
View thao tác của Fanpage khi khách click vào Customer chat
Copy link
Outline
Bước 1. Tạo Customer chat trên Botcake
Bước 2 Tạo cấu hình Botcake
Bước 3. Liên kết cấu hình Botcake với landing page