2. Quyền trong Landing Page

1. Quyền trong tổ chức

Trong tổ chức có 4 quyền:
  • Owner: Được quản lý tất cả các Landing Page và các thành viên
  • Super admin: Có đầy đủ quyền như Owner của tổ chức
  • Admin: Được quản lý tất cả các Landing Page
  • Member: Được quản lý và chỉnh sửa các Landing Page của mình và được phân quyền

2. Quyền trong Landing Page

4 quyền trong Landing Page:
  • Owner: Bao gồm tất cả các quyền quản lý, chỉnh sửa, kết nối, thống kê, báo cáo,..
  • Management: Bao gồm tất cả các quyền quản lý, chỉnh sửa, kết nối, thống kê, báo cáo,..
  • Editing: Được phép chỉnh sửa và xuất bản
  • Viewer: Được xem trang thiết kế

3. Phân quyền Landing Page cho member

Cách 1: Phân quyền đồng loạt:

Dashboard -> Tích chọn Landing Page -> Thao tác -> Thêm thành viên

Cách 2: Phân quyền trong trang chỉnh sửa

Builder -> Chia sẻ (icon chia sẻ góc trái bên trên màn hình) -> Mời thành viên
Copy link
Outline
1. Quyền trong tổ chức
2. Quyền trong Landing Page
3. Phân quyền Landing Page cho member