Webcake Help Center
Vietnamese
Search…
⌃K
Links

1.1 Trỏ tên miền từ Hostvn

Để mua tên miền bên Hostvn truy cập: https://hostvn.net/
Sau khi mua tên miền bên Hostvn sẽ cung cấp mội tài khoản đăng nhập và quản lý tên miền tại: https://manage.hostvn.net/

1. Trỏ tên miền chính

Truy cập tài khoản tên miền của HostVN tại https://hostvn.net/
Tên miền -> Chọn tên miền -> Quản lý DNS -> Quản lý bản ghi
Chọn Trỏ tên miền về Webcake -> hiển thị popup bản ghi trỏ về hosting của Webcake -> Cập Nhật
Cấu hình thành công:

2. Trỏ tên miền phụ

Thêm mới bản ghi CNAME
Cấu hình thành công tên miền phụ: abc.domain