14 Khối video

Để sử dụng khối video truy cập: Sidebar -> Khác -> Kéo khối video ra trang chỉnh sửa -> Tùy chỉnh video

Có các cách sử dụng video

  • Video Youtube

  • Video tải lên Webcake

Để tùy chỉnh ảnh nền video: Video -> Backgroud -> Image

Last updated