2. Hình ảnh

1. Truy cập thư viện ảnh từ Sidebar

Sidebar -> Ảnh -> Thư viện ảnh

Quản lý ảnh trong thư viện hình ảnh

3. Thiết lập hình ảnh trong Khối thiết lập

  • Thiết lập khối ảnh ở Khối thiết lập nhanh hoặc ở Khối thiết lập

  • Thiết lập Filter

Bao gồm các thao tác điều chỉnh: Độ sáng, Tương phản, Hòa màu, Làm mờ, Đảo màu, Trắng đen.

  • Transform khối ảnh

Bao gồm các thao tác: Xoay ngang, Xoay dọc, Nghiên ngang, Nghiên dọc

  • Overlay

Thêm lớp màu cho ảnh theo % màu sắc

Last updated