9. Chèn trang Facebook

Đưa trang Facebook của bạn hiển thị trên Landing Page

Tại trang Builder của Webcake truy cập thanh sildebar bên trái -> Phần tử khác -> Facebook

Tiếp theo, cần lấy mã Iframe trang Facebook của bạn để gán vào Webcake

Truy cập: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/?locale=vi_VN

Dán URL trang Facebook của bạn vào thanh URL Trang Facebook, tùy chỉnh thông số Iframe mà bạn mong muốn.

Bấm chọn lấy mã -> Iframe

Copy đoạn mã và dán vào phần HTML Box của khối Iframe trong trang Builder Webcake

Last updated