5. Gắn messenger vào Landing Page

Có 2 cách để gắn messenger vào Landing Page:

Cách 1: Tạo nút messenger và găn link mess vào Landing Page

  • Ưu điểm

    • Bấm vào sẽ mở ra cửa số hoặc truy cập app Messenger

    • Có thể tùy chỉnh kích thước, vị trí nút

Cách 2: Gắn Plugin messenger chat của Facebook vào Landing Page

  • Ưu điểm

    • Khách có thể chat ngay trên landing page mà không cẩn mở app Messenger hoặc tab mới

    • Có thể tùy chỉnh để cửa sổ chat tự động bật/tắt khi vào trang

Last updated