8. Tính năng auto scroll

Tính năng cho phép tự động scroll ngang màn hình khi nội dung tràn quá màn hình

Tính năng này áp dụng với nhóm phần tử, các bước:

B1: Nhóm các phần tử thành 1 group

B2: Bật chức năng Scroll Tự Động

Last updated