10. Trang cảm ơn

Trang cảm ơn là trang mở ra sau khi khách hàng đăng ký vào form (Mua hàng hoặc đăng ký nhận tư vấn)

Cài đặt trang cảm ơn: Form -> Nâng cao -> Cài đặt form

Có 3 cách cài trang cảm ơn:

  • Cài popup mặc định

  • Cài popup tùy chỉnh

  • Gắn link trang cảm ơn

Last updated