1.10 Chọn nguồn đơn gửi về CRM

Để hiển thị nguồn đơn từ Webcake hiển thị ở CRM người dùng cần cấu hình tại Bảng như sau:

Bước 1. Cấu hình Bảng

Tùy chỉnh -> Bảng -> Chọn Bảng -> Cấu hình

Bước 2. Tạo nguồn đơn cho Webcake

Chọn Nguồn -> Tạo

Lưu ý: Bạn cần đặt nguồn có từ khóa là "Webcake"

Last updated