1.2 Option bật tắt thông tin gửi về ghi chú POS

Tại bảng kết nối POS -> Bật option "Bỏ trường trong ghi chú"

  • Link trang: Khi chọn bỏ trường này, đơn về POS sẽ bỏ phần link trang trong ghi chú

  • Nhập id trường: Nhập id trường form muốn bỏ ghi gửi đơn hàng về POS -> đơn hàng về POS sẽ bỏ thông tin trường này trong ghi chú

Last updated