1.4 Kết nối đồng bộ Coupon Webcake - POS

Mỗi mã giảm giá chỉ có thể sử dụng 1 lần

Mỗi mã giảm giá chỉ có thể gán cho 1 đơn hàng

Bước 1: Tạo coupon ở POS

Bước 2: Kết nối coupon đã tạo ở POS trước đó

Bước 3: Người dùng thêm trường Coupon ở form đăng kí

Last updated