1.5 Option gộp form trùng số điện thoại về POS

Tại bảng kết nối POS -> Bật option "Gộp Form trùng số điện thoại"

Lưu ý : Đơn hàng sẽ không được gộp form trùng số điện thoại khi có bất kì thay đổi nào ở POS tương ứng với số ngày được chọn

Đối với những đơn trùng số điện thoại nếu bạn muốn gộp sản phẩm vào mục Thông tin đơn hàng ở POS thì sẽ sử dụng option gộp Sản phẩm ở dưới:

Last updated