1.6 Kết nối đồng bộ Khuyến mãi Webcake - POS

Để áp dụng cấu hình khuyến mãi cho đơn hàng từ landing page bạn có thể cấu hình khuyến mãi ở Webcake hoặc POS hoặc kết hợp sử dụng cả 2 cấu hình :

1. Cài đặt khuyến mãi ở Webcake

  • Giảm giá theo số lượng

Cấu hình khuyến mãi tương tự với:

  • Giảm giá theo giá trị đơn hàng

  • Giảm giá theo giá trị phần trăm đơn hàng

  • Giảm giá theo giá trị phần trăm số lượng đơn hàng

2. Cài đặt khuyến mãi ở POS

Truy cập https://pos.pages.fm/

Sản phẩm -> Khuyến mãi -> Tạo khuyến mãi

Note *

Nếu bạn sử dụng khuyến mãi được tạo ở POS thì khi đơn hàng từ Webcake được đồng bộ sang POS sẽ tự bắt khuyến mãi nếu đơn hàng thõa mãn điều kiện của khuyến mãi

Last updated