1.7 Chọn nguồn đơn bắn về POS

Ngoài nguồn đơn mặc định là Tên trang Landing Page bắn về POS. Bạn có thể cấu hình nguồn đơn bắn về POS để lọc và báo cáo

1. Chọn nguồn đơn cho trang từ Webcake

Ngoài nguồn đơn mặc định là Tên trang Landing Page bắn về POS. Bạn có thể cấu hình nguồn đơn bắn về POS để lọc và báo cáo

2. Lọc nguồn đơn từ POS

Tại view đơn hàng ở POS

3. Báo cáo theo nguồn đơn

Tại view báo cáo ở POS

Last updated