10. Kết nối đồng bộ Webcake - Google Form

Để kết nối thông tin khách hàng đăng ký trên form từ Landing page về Google Form, người dùng cần thực hiện cài đặt các bước như sau :

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> Google Form

2. Tạo cấu hình Form

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Cấu hình form -> Thêm cấu hình -> Thêm tài khoản liên kết Googlesheet vừa mới tạo ở bước trên

Sau khi chọn Cấu hình Form người dùng sẽ điền các thông tin và tùy chỉnh các trường tùy theo form đăng kí

Điền URL Google Form của bạn -> Click "Get"

3 . Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình form vừa tạo

Truy cập Dashboard -> Click vào tên trang để truy cập vào phần chi tiết trang

Kết nối -> Thêm -> Chọn cấu hình có sẵn -> Chọn cấu hình Form vừa tạo

Last updated