11. Xuất dữ liệu về Excel

Để xuất dữ liệu đơn hàng về Excel bạn cần truy cập vào:

Form Dữ Liệu -> Thao tác -> Chọn Xuất tất cả hoặc Xuất theo ngày -> Download

Last updated