15. Trang sản phẩm tự động cập nhật giá, tồn kho từ POS

  • Hiển thị danh sách sản phẩm và giỏ hàng

  • Tự động cập nhật tồn kho, giá trên POS mà không cần xuất bản landing page

  • Sắp xếp thứ tự sản phẩm lên đầu trang khi livestream

  • Tốc độ tải trang tối ưu

  • Tìm kiếm chính xác sản phẩm theo mã ngay trên Landing page

  • Đơn hàng tự động đồng bộ về POS Pancake

Template tham khảo: https://preview.webcake.io/webcake-live

Video demo: https://statics.pancake.vn/web-media/33/03/ba/37/34fd947a593ef3dae461657a1a43ab6ce9b3ba7f466a86302e516dc2.mp4

Để sử dụng tính năng này bạn cần cài đặt theo các bước như sau:

1. Tạo cấu hình liên kết Webcake - POS

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Pancake POS -> Kết nối POS

2. Kết nối Landing page với cấu hình POS

Tại trang Dashboard -> Danh sách -> Click và tên Landing Page đó hoặc dấu ... để truy cập phần chi tiết - > Chi tiết -> Kết nối

Tại view Pancake POS -> Chọn Thêm -> Chọn cấu hình đã kết nối ở trên

Tùy chỉnh cấu hình: Thêm sản phẩm, combo, khuyến mãi

3. Thiết kế trang Builder

3.1. Thêm phần tử List Product

Builder -> Giỏ hàng -> List Product

Hoặc có thể tham khảo sử dụng landing page mẫu: Giao diện mẫu -> List Product

3.2. Chỉnh sửa popup thanh toán

3.3. Bật giỏ hàng

3.4. Chỉnh sửa giỏ hàng

3.5. Xuất bản và sử dụng

Template tham khảo: https://preview.webcake.io/webcake-live

4. Thay đổi tứ tự sản phẩm

Lưu ý: Bạn có thể sắp xếp thứ tự sản phẩm lên trên đầu landing page mà không cần phải xuất bản lại bằng cách đẩy sản phẩm ở view kết nối

6. Flashsales

Có thể cấu hình Flash sale cho từng sản phẩm:

  • Cài đặt số lượng sản phẩm Flash sale

  • Cài đặt giá Flash sale

  • Cài đặt số lượng sản phẩm được đặt cho 1 đơn

Cài đặt tại: Dashboard -> Pancake POS -> Sản phẩm -> icon Setting -> Bật option Flash sale

7. Cấu hình tiền tệ

Đơn vị tiền tệ của sản phẩm sẽ được đồng bộ với cấu hình tiền tệ mà bạn cài đặt ở POS

Để hiển thị đơn vị tiền tệ của sản phẩm bạn cần cấu hình đơn vị tiền tệ mặc định ở POS

Ở giao diện POS -> click Cấu hình -> Cấu hình chung -> Đơn vị tiền tệ mặc định

Last updated