3.1 Sắp xếp thứ tự thông tin gửi về GoogleSheet

Trường hợp 1 : Thứ tự sắp xếp thông tin về Google Sheet trùng với thứ tự điền trường thông tin trong form

Cách 1. Sử dụng tính năng layer để theo dõi thứ tự các trường trong form

Truy cập: Builder -> Góc trái phía dưới màn hình -> Layer -> Tìm form trong Landing Page

Thứ tự của các trường form trong Layer sẽ là thứ tự gửi về Googlesheet.

Cách 2. Sử dụng nút "lên, xuông" để đổi thứ tự các trường trong layer

Dùng nút lên, xuống để đổi tứ tự các trường form trong layer theo ý muốn -> Thông tin gửi về Googlesheet sẽ được sắp xếp theo thứ tự tương ứng

Trường hợp 2 : Thứ tự sắp xếp thông tin về Google Sheet khác với thứ tự điền trường thông tin trong form

Sắp xếp thứ tự thông tin bắt buộc nhập giống cách 1 cách 2 của Trường hợp 1

Sắp xếp thứ tự thông tin về Google Sheet:

Click Form -> Năng Cao -> Sắp xếp trường Google Sheet

Last updated