3.3 Option gộp form trùng số điện thoại về Google Sheet

Tại cửa số cài đặt Cấu hình Form -> Bật option "Không đồng bộ form trùng số điện thoại trong"

Last updated