3.5 Option bật tắt bỏ trường thông tin về Google Sheet

Để bỏ thông tin về Google Sheet bạn cần bật Option bỏ trường về Sheet như sau:

Tại View Tích hợp -> Cấu hình Form -> Bật Option bỏ trường về Sheet -> gán ID trường muốn bỏ -> Enter -> Lưu.

Để lấy ID trường: Click Form -> chọn Trường -> Copy ID

Last updated