3.6 Tách data từ các Form khác nhau trong cùng một Landing page về Google Sheet

Với mục đích phân biệt thông tin đơn hàng đến từ Form nào trong Landing page để đánh giá hành vi và mục đích của khách hàng khi vào trang. Bạn cần cài đặt cấu hình cho Form như sau:

Click Form -> Nâng cao -> Chọn Cấu hình có sẵn hoặc tạo mới

Note*: Việc chọn Lưu dữ liệu cho Form sẽ khác và hoàn toàn độc lập với Cấu hình bạn kết nối cho landing page ở view Dashboard

Kết nối Cấu hình cho Landing page: Dữ liệu của tất cả các Form trong landing page đó sẽ về cấu hình được kết nối

Kết nối Cấu hình cho Form : Dữ liệu của Form đó sẽ về Cấu hình được kết nối

Last updated