7. Cấu hình tiền tệ cho trang Landing Page

Truy cập: Danh sách Landing Page -> Click vào icon edit -> Sửa tên trang và thẻ trang -> Tiền tệ

Last updated