8. Kết nối API

Bước 1: Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm

Bước 2 : Thêm cấu hình Form - chọn tài khoản liên kết đã tạo ở Bước 1

Bước 3 Sau khi chọn Cấu hình Form người dùng sẽ điền các thông tin và tùy chỉnh các trường tùy theo form đăng kí

Note *

Để gửi dữ liệu kèm theo link trang landing page , bạn có thể bổ sung thêm trường "location"

Last updated