9. Kết nối đồng bộ dữ liệu Webcake - GetResponse

Để kết nối toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên form từ Landing page về trực tiếp danh sách email đã tạo trước trong GetResponse, người dùng cần thực hiện cài đặt các bước như sau :

Bước 1 Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> GetResponse

Bước 2 Nhập thông tin tên tài khoản

Để lấy API Key, bạn cần đăng nhập GetResponse để tạo khóa

Công cụ -> Tích hợp -> API -> Tạo API Key

Bước 3 Tạo cấu hình lưu trữ Form

Dashboard -> Tích hợp -> Cấu hình Form -> Thêm -> chọn tài khoản liên kết cấu hình ở Bước 2

Điền ID trường trong form của landing page tương ứng với ID trường trong form của GenResponse

Bước 4 Kết nối Cấu hình đã tạo với Landing page

Last updated