12. Sự kiện Download File

Với mục đích khi khách hàng click vào phần tử sẽ tự động tải file dữ liệu (.rar, .zip, .pdf, ... ) trực tiếp về máy tính của bạn, bạn có thể tham khảo và sử dụng sự kiện Download File cho phần tử như sau:

Phần tử -> Nâng Cao -> Sự kiện -> Download File -> Chọn tài liệu -> Tải file lên ->Add

Last updated