13. Sự kiện Ẩn hiện phần tử

Để sử dụng tính năng sự kiện ẩn, hiện phần tử : Phần tử muốn gắn sự kiện -> Nâng cao -> Sự kiện -> "+" sự kiện -> Onlick -> Hide, Show Element -> Gán ID phần tử

Lưu ý: Để ẩn section ngay khi mới vào trang: Chọn section -> Thiết kế -> Layer -> Click vào icon mắt để ẩn, hiện phần tử

Last updated