7. Sự kiện lightbox

Để sử dụng tính năng sự kiện lightbox: Phần tử muốn gắn sự kiện -> Nâng cao -> Sự kiện -> "+" sự kiện -> Onlick -> Lightbox -> Chọn loại: Image, Video, Iframe

  1. Lightbox Image

  2. Lightbox Video

  3. Lightbox Iframe (Bản đồ, Facebook page)

Last updated