8. Sự kiện ẩn, hiện section

Để sử dụng tính năng sự kiện ẩn, hiện section: Phần tử muốn gắn sự kiện -> Nâng cao -> Sự kiện -> "+" sự kiện -> Onlick -> Hide, Show section -> Chọn section

Lưu ý: Để ẩn section ngay khi mới vào trang: Chọn section -> Thiết kế -> Layer -> Click vào icon mắt để ẩn, hiện section

Có thể kết hợp nhiều section và nhiều sự kiện ẩn hiện để được hiệu ứng như mong muốn

Last updated