9. Sự kiện copy

Để sử dụng tính năng copy: Phần tử muốn gắn sự kiện -> Nâng cao -> Sự kiện -> "+" sự kiện -> On click -> Copy -> Chọn mục tiêu: Plain text hoặc Element Value

  • Copy Plain Text: Nhập đoạn text bất kỳ để copy khi bấm vào phần tử hoặc nút

Trường hợp muốn copy dữ liệu trường form trong trang cảm ơn, sau khi submit form từ trang chính có thể dùng cấu trúc: {{id_truong}}

  • Copy Element Value (coming soon)

Last updated