2. Sự kiện chuyển Section

Khi khách hàng click vào phẩn tử có gắn sự kiện chuyển Section, màn hình của khách hàng sẽ chuyển đến Section đó

Click phần tử -> Cài đặt -> Nâng cao --> Thêm sự kiện -> Scroll to --> Chọn Section

Tên section: Click vào section -> Tên section sẽ hiển thị ở thanh thiết lập

Có thể sử dụng chức năng Layers để xem thông tin về các Section

Last updated