IX. THEO DÕI, ĐO LƯỜNG LANDING PAGE

Theo dõi, đo lường Landing Page

  • Cài đặt mô tả trang

  • Cài đặt mã chuyển đổi Facebook Pixel

  • Mã chuyển đổi Google Analytics

  • Mã chuyển đổi Google Ads

  • Mã chuyển đổi Google Tag Manager

  • Google Search Console (Google webmaster tool)

Last updated