9. Conversion API

Conversion API là cập nhật mới của Facebook sau update của Apple trong phiên bản IOS 14.

Lưu ý, hiện tại Facebook chỉ hỗ trợ Conversion API cho các Pixel trong BM, các Pixel cá nhân chưa được hỗ trợ

1. Lấy Conversion API với Pixel tương ứng

Lưu ý: Chỉ lấy được Conversion API với Pixel thuộc BM

Truy cập: https://business.facebook.com/events_manager2/list/pixel/ -> Chọn Pixel bạn muốn tạo conversion API -> Cài đặt -> Tạo mã API chuyển đổi -> Sao chép đoạn mã

2. Tạo danh sách Conversion API ở Webcake

Truy cập: Webcake -> Tích hợp -> Conversion API -> Tạo Token -> Dán Pixel ID và API chuyển đổi của Pixel đó vào

3. Gắn Pixel và Conversion API đó vào Global Tracking

4. Gắn Global Tracking vào trang mong muốn

Last updated