4.1 Universal Analytics (Phiên bản cũ)

1. Gắn mã theo dõi Google Analytics

Gắn mã theo dõi vừa lấy được trong phần Cài đặt mã chuyển đổi trên Webcake builder

2. Cài đặt theo dõi mặc định

Bình thường để đo lường các sự kiện các bạn cần gắn một đoạn code theo hướng dẫn của Google. Tuy nhiên trên Webcake Builder, chúng tôi đã cài đặt sẵn các công thức này, bạn chỉ cần lựa chọn, hệ thống sẽ tự động tạo code và trả về kết quả cho Google Analytics.

2.1 Theo dõi sự kiện đăng ký form mặc định

2.2 Theo dõi sự kiện mặc định cho nút

3. Kiểm tra hoạt động của Google Analytics

Để kiểm tra xem Google Analytics đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.

Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.

4. Cài đặt mã theo dõi tùy chỉnh

4.1 Cài đặt theo dõi form

5. Cài đặt theo dõi cho trang cảm ơn khác

Last updated