1.1 Cách 2

B1: Lấy link Ref URL từ Botcake

B2: Gắn thêm công thức của Botcake vào cuối của link Ref URL

Công thức:

--user_full_name={{name}}.phone={{phone}}.email={{email}}.address={{address}}.test1={{id_truong1}}.test2={{id_truong}}.total_price={{total_price}}

Ta được link tương ứng:

  • https://m.me/350832248858242?ref=webcakefull--user_full_name={{name}}.phone={{phone}}.email={{email}}.address={{address}}.total_price={{total_price}}.test1={{checkbox_group_1}}.test2={{select_1}}.test3={{radio_input_1}}.test4={{textarea_input_1}}.test5={{text_input_1}}

Lưu ý: Các đoạn text trong dấu ngoặc nhọn "{{ }}": name, phone, email, address, message là quy định của Webcake, có thể thay đổi tùy vào nền tảng Landing Page khác

Last updated