12. Scroll ngay khi vào trang

1. Gắn đoạn mã vào trang

Copy đoạn mã:

let url_string = window.location.href
let url = new URL(url_string);
let distance = url.searchParams.get("scroll");
window.scroll(0, distance)

Dán đoạn mã trên vào thiết lập trang: Builder -> Thiết lập trang -> HTML -> Custom code JavaScript

2. Truy cập vào trang và gắn thêm đoạn mã đằng sau

Thêm đoạn mã vào sau link trang:

/?scroll=1234

Trong đó: 1234 là khoảng cách bạn muốn scroll khi vừa vào trang

Vd trang gốc của bạn: https://www.landingpagemienphi.com

Gắn thêm đoạn mã thành: https://www.landingpagemienphi.com/?scroll=1234

Last updated