13. Redirect sang trang khác

Tính năng cho phép bạn chuyển hướng khi truy cập từ trang này sang trang khác

Sử dụng đoạn mã:

<script>setTimeout(() => window.location.href = 'https://webcake.io/', 3000)</script>

Trong đó bao gồm:

  • URL mà bạn muốn redirect sang, vd: https://webcake.io/

  • Thời gian kể từ khi vào trang đến khi redirect (ms), vd: 3000

Gắn đoạn mã vào trang của bạn

Xuất bản và sử dụng.

Tính năng sử dụng khi một số đường link bắt sử dụng sự kiện mở link

Sử dụng đoạn mã:

<script>setTimeout(() => window.open('https://webcake.io', '_self'), 10)</script>

Last updated