15. Dyanamic

Tính năng Dynamic giúp người dùng có thể tạo các chiến dịch để điều hướng khách hàng của mình truy cập theo điều kiện được thiết lập (Ví dụ như Quốc gia, địa chỉ IP, Hệ điều hành, hiển thị section, ẩn hiện các phần tử...)

Ở Dashboard --> Applications --> Dynamic --> Thêm chiến dịch

4.1. Tạo chiến dịch

Có 2 loại chiến dịch

  • URL Split: Từ link gốc chuyển qua các link khác

  • A /B Testing : Giữ nguyên link gốc, chuyển content sang tương ứng với content của link khác được gắn vào

  • Dynamic Content : Điều hướng link gốc thực hiện các hành động như ẩn phần tử, hiện phần tử , cuộn tới Section... theo tỉ lệ (Tổng các hành động phải bằng 100%)

4.2 Thiết lập chiến dịch A/B Testing và URL Split

Sau khi click Thêm chiến dịch màn hình sẽ xuất hiện dialog box như hình dưới, tùy vào mục tiêu kinh doanh người dùng sẽ thiết lập các điều kiện để điều hướng khách hàng đến các Landing Page mong muốn

4.3 Thiết lập chiến dịch Dynamic content

Thiết lập các điều kiện cho các hành động tùy vào mục đích của người dùng

Để lấy được ID của phần tử người dùng cần click vào Phần tử -> Tracking -> copy CSS

Lưu ý: Để chỉnh sửa chiến dịch người dùng cần Tạm dừng chiến dịch để Chỉnh sửa, sau đó chọn Tiếp tục để chiến dịch tiếp tục chạy

Last updated