17. Thiết lập công thức tính toán trong Form đăng ký

1. Tạo trường nhập dữ liệu: Number Input

Để thiết lập công thức tính toán người dùng cần chọn trường Number Input trong Form

2. Hiển thị giá trị tính toán

Bật tích chọn Công thức và thiết lập công thức tính toán Cộng(+) - Trừ(-) - Nhân(*) - Chia(/) theo ID của trường

Các phần tử có thể hiển thị giá trị tính toán:

  • Trường trong form: Text Input, Number Input

  • Khối text

Last updated