22. Chèn Audio vào trang

Code chèn audio vào trang trước thẻ body

<audio id="123" autoplay>
 <source src="link_audio">
</audio>

VD link_audio: https://dl.dropboxusercontent.com/s/ovd28vclita3btl/mnY8FlxAWuvS.128.mp3

Một số trường hợp trình duyệt sẽ chặn audio auto play, cần cài thêm đoạn mã custom:

 • Khi khách hàng tương tác vào trang thì audio sẽ bật

let videoElem = document.getElementById('123')
if (videoElem) {
  let playAttempt = setInterval(() => {
   document.getElementById('123').play()
    .then(() => {
     clearInterval(playAttempt);
    })
    .catch(error => {});
  }, 3000);
}
document.body.addEventListener('click', () => {
  document.getElementById('123').play()
})

Last updated