23. Hiển thị ký tự từ url vào trang

Cấu hình nút hoặc phần tử text

Tạo params: Tạo params để phân biệt và sử dụng ở đuôi đường link

  • VD: Params: name

  • URL: domain.com?name=abc

  • Hiển thị text: abc

Truy cập link tương ứng với params

  • VD: Params: name

  • URL: domain.com?name=abc

  • Hiển thị text: abc

Last updated