24. Access login

Access login là tính năng cho phép người dùng tạo trang đăng nhập, nhập key để truy cập được vào nội dung trang landing page. Rất phù hợp để tạo các trang landing page Private Content - Landing page có nội dung riêng tư.

  • Bước 1: Tạo trang login

-> Xuất bản trang login.

  • Bước 2: Tạo trang landing page mà bạn muốn hướng đến sau khi nhập key

  • Bước 3: Thiết lập liên kết giữa trang login và trang đích

Tại Dashboard, người dùng truy cập Ứng dụng -> Truy cập -> Tạo mới -> gắn link trang login và trang đích:

  • Bước 4: Bật access key cho landing page

  • Bước 5: Tạo danh sách các key

Last updated