26. Tính năng xác thực OTP

Với tính năng xác thực OTP, khách hàng cần điền mã OTP sau khi nhập số điện thoại vào Form đăng kí để submit form thành công

Để cài đặt bạn cần làm theo các bước như sau

1. Tạo tài khoản liên kết

Tại Dashboard : Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> chọn "eSMS"

Nhập các thông tin: Tên gợi nhớ, API Key, Secret Key, Brandname...

Lưu ý: Brandname là tên bạn đăng kí với eSMS

1.1 Cách lấy API Key và Cecret Key

Truy cập link website: https://account.esms.vn/ và đăng nhập tài khoản tài eSMS

Tài khoản -> Quản lý API -> Copy

1.2 Cách điền nội dung Tin nhắn OTP

Bạn cần sử dụng mẫu tin nhắn có sẵn của eSMS và điền giá trị {otp_code}

Ví dụ: Mẫu của eSMS là {P1,20} la "ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban"

-> "{otp_code} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban" là nội dung bạn cần điền trên Webcake

2. Liên kết tài khoản eSMS với Form

Tại trang Builder, Thêm Form -> Thêm trường -> Chọn trường "Mã xác thực"

Click trường "Mã xác thực" -> Nâng cao -> Chọn tài khoản eSMS

--> Xuất bản và sử dụng

Last updated